Tối ưu dữ liệu khách hàng bằng CRM quản lý lead

Ở CRM, mọi người thường hay nhầm Contacts và Leads. Có người còn gọi chung đó là Data. Data là từ khoá chỉ tính chất dữ liệu của chuyên môn kỹ thuật. Data không phải là khái niệm tư vấn cho khách hàng. Marketer và Developer chỉ nên nói nội bộ với nhau.
– Contact là dữ liệu liên hệ của đầy đủ của một người. Bao gồm: Name, Organization, Title, Email, Phone (Home, Mobile), Fax, Facebook, Twitter, LinkedIn, DOB, Address…
– Lead là dữ liệu liên hệ thu thập được từ chiến dịch marketing. Bao gồm các thông tin cơ bản trong industry, ví dụ nhà hàng có thông tin đặt bàn: Name, Phone, Email, Ngày đặt, Số người, Đặt bàn tại chuỗi nhà hàng, Ghi chú (thông tin thêm về người lớn và trẻ nhỏ, nếu có).
– Trong quá trình tiếp cận khách hàng thì Lead có thể chuyển đổi dần thành Contact để support ở mức độ cao.
– Tuyệt đối không dùng từ khoá Data như nói ở trên. Data chỉ tập hợp dữ liệu lưu với định dạng nào đó. Nó có thể là ảnh, video, text, file, raw, binary… 

HubSpot CRM định nghĩa các loại lead khá rõ ràng trên một website, LP. Đây là một số loại leads mà marketer thường gặp:
– Lead flow: nằm trên website khi người dùng cuộn được 50% homepage – HubSpot
– Lead form: nằm ở nơi cần call to action – HubSpot
– Lead collected forms: form non-HubSpot 
– Lead page: nằm ở các trang trong của website
– Lead post: nằm ở các bài viết của website
– Lead mail: nằm ở call to action trong email
– Lead ads: nằm ở hình thức quảng cáo thu thập khách hàng tiềm năng
– Lead inbox ads: nằm ở hình thức quảng cáo inbox
– Lead comment: nằm ở comment tương tác của fanpage
– Lead affiliate: nằm trên LP của affiliate
– Lead contact: nằm ở trang liên hệ của website
– Lead post comment: nằm ở phần comment bài viết trên website
– Lead chatbox: nằm ở phần người dùng chat trực tiếp với website, fanpage
Inbound Marketing sẽ pull lead. Outbound Marketing sẽ push lead. Tuỳ vào từng chiến dịch marketing mà áp dụng cách found leads riêng 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *